95 rokov štátnej polície na Slovensku

Zriadením Policajného riaditeľstva v Bratislave dňom 1. septembra 1920 vznikla na Slovensku štátna polícia. Policajnú službu dovtedy zabezpečovali hlavné policajné, resp. mestské kapitanáty a slúžnovské úrady, teda úrady obecnej a okresnej politickej správy.
Zákonom číslo 165/1920 zb. z. a n. zo 16. marca 1920 zmocnilo Národné zhromaždenie republiky Československej na päťročné obdobie vládu republiky Československej zriaďovaním štátnych policajných úradov. Vo všeobecnosti sa tieto úrady mali starať o verejnú bezpečnosť a vnútorný pokoj, ako aj o bezpečnosť osôb a majetku a viesť evidenciu obyvateľstva a cudzincov.
Začiatkom augusta 1920 vydalo ministerstvo vnútra vyhlášku, ktorou zriadilo dňom 1. septembra 1920 Policajné riaditeľstvo v Bratislave a pohraničné policajné komisárstvo v Petržalke. Prvým bratislavským policajným riaditeľom sa stal hlavný policajný komisár Karel Slavíček, ktorý dočasne viedol mestskú políciu v Bratislave už od 18. októbra 1919.
Pôsobnosť policajného riaditeľstva sa vzťahovala na mesto Bratislava, obec Petržalka a ostatné časti bratislavského predmostia siahajúce k hraniciam Maďarska a Rakúska.

sidlo_policajneho_riaditelstva_baOd marca 1926 sídlilo Policajné riaditeľstvo v budove U dvoch levov

Do jeho kompetencií patrilo:

1/ starostlivosť o verejnú bezpečnosť, vnútorný pokoj a verejný poriadok,
2/ evidencia osôb bývajúcich a zdržujúcich sa v obvode policajného riaditeľstva,
3/ pasové záležitosti a pohraničné styky,
4/ zbrojné záležitosti, výkon predpisov o zbraniach, nábojoch, ako aj bezpečnostno-policajných predpisov a výbušninách,
5/ záležitosti, ktoré polícii prislúchali v zmysle predpisov o spolkoch a spolčovaní,
6/ evidencia a sledovanie tlače,
7/ úlohy, ktoré polícii prináležali pri verejných predstaveniach (divadlá, verejné zábavy, radovánky a verejné predstavenia),
8/ záležitosti miestnej dopravy a dovozu pri prevádzkovaní cestnej prepravy, železničnej dopravy a paroplavby,
9/ straty a nálezy,
10/ mravnostná polícia, dozor nad výčapmi, hostincami, kaviarňami, nocľahárňami, verejnými spolčovacími a zábavnými miestami a pod., ako aj dozor na hry na verejných miestach,
11/ záležitosti čeľadnícke (služobníctva),
12/ záležitosti trestného súdnictva o priestupkoch, ktoré v zmysle trestného zákona vo svojej kompetencii riešila polícia a o veciach zverených administratívnym policajným vrchnostiam,
13/ úradné policajné konanie v zmysle ustanovení trestného poriadku v medziach kompetencií policajného riaditeľstva,
14/ redakcia policajného oznamovateľa.

zasadacka_policajneho_riaditelstva_ba
Zasadacia miestnosť bratislavského policajného riaditeľstva

Bratislavská štátna polícia sídlila po svojom vzniku v pôvodných priestoroch mestskej polície, neskôr na viacerých ďalších miestach v meste. Od marca 1926 sídli v budove U dvoch levov, ktorú navrhol architekt František Krupka (na obrázku).
Štátny policajný úrad vznikol onedlho aj na východnom Slovensku. Od septembra 1920 pôsobila v Košiciach štátna stráž bezpečnosti a úrad hlavného mestského kapitána v Košiciach vykonával štátny úradník. O tri mesiace neskôr, 25. decembra 1920 napokon vzniklo na základe vyhlášky ministra vnútra Policajné riaditeľstvo v Košiciach.

About

View all posts by

POST A COMMENT

You must be logged in to post a comment.